King N Queenz.com All over India Shipping!! All Tradtional Kerala Dresses!! Fabrics!! Art Hub!! Tailors Nest!! Devotional ArticlesPara Wooden Para -Kerala Traditional Decor

KingNQueenZ.com

Regular price Rs. 7,500.00

Shipping calculated at checkout.

Buy Online wooden nirapara പറ  from kingnqueenz.com.

Free shipping all over India 

Kerala Traditional Pooja Fancy Decor Very Small to Extra Large Product Details :-

  • Sizes : Very Small,Small,Medium,Large and Extra Large
  • Metal: Brass
  • Inches : 2 IN,4IN,6IN,9 IN
  • Uses : Traditional Uses Pooja Decor Home Decor,temple decor,Gift items
  • Design may vary depends upon the avaialblity
  • Customised Para also avaialble knqteam@gmail.com or whats app 9633063039

കേരളത്തിൽ പാരമ്പരാഗമായി എല്ലാ നല്ല വിശേഷാവരസരങ്ങള്കും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓടിന്റെ തിളങ്ങുന്ന ഒരു ഉപകരണം ആണ് പറ. പണ്ടുകാലങ്ങളിൽ നെല്ല് അരാളാണ് കൊടുക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചിരിന്നതാണ് പറയും ഇടങ്ങഴിയും. ഇപ്പോൾ വിവാഹ ആവശ്യങ്ങൾക്കും,പൂജക്കും മറ്റ്മായി പറ ഉപയോഗിക്കുന്നതു്. അലങ്കഅര
വസ്തു ആയിട്ടും ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു.

പറ പല തരത്തിലും,അളവിലും,ഡിസൈനിംലും ലഭ്യമാണ്